دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

برنامه ژورنال کلاب گروه اورولوژی – سال 1396

 | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
 
 
برنامه ژورنال کلاب گروه اورولوژی سال 1396
موضوع دستیار  ارائه دهنده تاریخ نام استاد گروه ردیف
1. Systemic Therapy for Metastatic Renal-Cell Carcinoma
2. Genitourinary syndrome of menopause: an overview of clinical manifestations,
pathophysiology, etiology, evaluation, and management
دکتر کلبادی نژاد دکتر طاهر 20/01/96 دکتراعتمادیان
دکتر شادپور
دکتر مقصودی
دکتر مهرآوران
اندویورولوژی 1
1. Update on the Diagnosis and Management of Renal Angiomyolipoma
2. The Effect of Dutasteride on Magnetic Resonance Imaging Defined Prostate Cancer: MAPPEDdA Randomized, Placebo Controlled, Double-Blind Clinical Trial
دکتر صدری دکتر باغی 27/01/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 2
1. Risk of Intravesical Recurrence after Ureteroscopic Biopsy for Upper Tract Urothelial Carcinoma: Does the Location Matter?
2. Percutaneous Nephrolithotomy in Immunocompromised Patients: Outcomes from a Matched Case–Control Study
دکتر واحدی دکتر پوراکرمی 03/02/96 دکتراعتمادیان
دکتر شادپور
دکتر مقصودی
دکتر مهرآوران
اندویورولوژی 3
1. Ten years of experience with intravesical and intrasphincteric onabotulinumtoxinA in children
2. Botulinum toxin injection in the pediatric population with medically refractory neuropathic bladder
دکتر ممتازان دکتر طاهر 10/02/96 دکتر شادپور
دکتر سلیمی
اطفال 4
1. Outcomes of Active Surveillance for Clinically Localized Prostate Cancer in the Prospective, Multi-Institutional Canary PASS Cohort
2. Pathologic Outcomes in Favorable-risk Prostate Cancer: Comparative Analysis of Men Electing Active Surveillance and Immediate Surgery
دکتر زلفی- دکتر باغی 17/02/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 5
1. The Role of Urodynamics in the Evaluation of Urinary Incontinence: The European Association of Urology Recommendations in 2016
2. Female bladder outlet obstruction: an update on diagnosis and management
دکتر یوسف زاده دکتر پوراکرمی 24/02/96 دکتر امامی
دکتر کمالی
زنان و آندرولوژی 6
1. Renal Mass and Localized Renal Cancer: AUA Guideline
2. ProPSA and the Prostate Health Index as predictive markers
for aggressiveness in low-risk prostate cancer—results from an
international multicenter study
دکتر صدری-دکتر طاهر 31/02/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 7
1- The Role of Tandem Double-J Ureteral Stents in the Management of Malignant Ureteral Obstruction
2- Defining the Rate of Primary Ureteroscopic Failure in Unstented Patients: A Multi-Institutional Study
دکتر نبی زاده-دکتر باغی 07/03/96 دکتراعتمادیان
دکتر شادپور
دکتر مقصودی
دکتر مهرآوران
اندویورولوژی 8
1-Vesicoureteral Reflux Index: Predicting Primary Vesicoureteral
Reflux Resolution in Children Diagnosed after Age 24 Months
2- Ultrasound diagnosis of fetal hypospadias: Accuracy and outcomes
دکتر واحدی- دکتر پوراکرمی 21/03/96 دکتر شادپور
دکتر سلیمی
اطفال 9
1- Bladder Endometriosis: A Systematic Review of Pathogenesis, Diagnosis, Treatment, Impact on Fertility, and Risk of Malignant Transformation
2- Urinary retention in female OAB after intravesical Botox injection: who is really at risk?
دکتر ممتازان-دکتر طاهر 28/03/96 دکتر امامی
دکتر کمالی
زنان و آندرولوژی 10
1- Patterns and Predictors of Recurrence after Partial Nephrectomy for Kidney Tumors
2- A Single Dose of Intraoperative Antibiotics Is Sufficient to Prevent Urinary Tract Infection During Ureteroscopy
دکتر زلفی- دکتر باغی 18/04/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 11
1- Urolithiasis in pregnancy
2-A Single Dose of Intraoperative Antibiotics Is Sufficient to Prevent Urinary Tract Infection During Ureteroscopy
دکتر ممتازان-دکتر پوراکرمی 25/04/96 دکتراعتمادیان
دکتر شادپور
دکتر مقصودی
دکتر مهرآوران
اندویورولوژی 12
1-Guideline of guidelines: priapism
2-Medical therapy for BPH
دکتر یوسف زاده-دکتر طاهر 01/05/96 دکتر سلیمانی
دکتر شاهرخ
دکتر کمالی
 
پیوند 13
1-Ureterocele in newborns, infants and children: Ten year prospective
study with primary endoscopic deroofing and double J (DJ) stenting
 
2-Labial adhesion and urinary tract problems: The importance of genital
examination
دکتر نبی زاده-دکتر باغی 08/05/96 دکتر شادپور
دکتر سلیمی
اطفال 14
 
1-PI-RADS
 
2-mpMRI
دکتر صدری-دکتر ممتازان 15/05/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 15
1-                    priapism
2-                     
                                               2- Renal Tumor Biopsy for Small Renal Masses
دکتر زلفی-دکتر باغی 05/06/96 دکتر سلیمانی
دکتر شاهرخ
دکتر کمالی
پیوند 16
1-Gonadotropin-releasing Hormone Agonists, Orchiectomy, and Risk of Cardiovascular Disease: Semi-ecologic, Nationwide, Population-based Study
 
2- Renal Tumor Biopsy for Small Renal Masses: A Single-center
13-year Experience
دکتر ممتازان-دکتر طاهر 12/06/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 17
1-Dorsal Onlay Urethroplasty for Membranous Urethral Strictures: Urinary and Erectile Functional Outcomes
 
2-High Grade Blunt Renal Trauma: Predictors of Surgery and Long-Term Outcomes of Conservative Management.
A Prospective Single Center Study
 
 
 
 
دکتر نبی زاده-دکتر باغی 26/06/96 دکتر شادپور
دکتر سلیمی
اطفال 18
1- Human Papillomavirus Infection and Vaccination in Males
2- HSV
 
دکتر واحدی-
دکتر یوسف زاده
02/07/96 دکتر امامی
دکتر کمالی
 
زنان و آندرولوژی 19
1-Management of colon perforation during percutaneous
nephrolithotomy: 12 years of experience in a referral center
 
2-A Comparison of Treatment Modalities in Renal and Ureteral Calculi
دکتر ممتازان
 
 
دکتر صالحی
16/07/96 دکتراعتمادیان
دکتر شادپور
دکتر مقصودی
دکتر مهرآوران
اندویورولوژی 20
1-Female bladder outlet obstruction: an update on diagnosis and management
2- NEW EVIDENCE FOR EXOGENOUS GLYCOSAMINOGLYCANS TREATMENT OF ‘CYSTITIS’: IS TE FUTURE NOW?
دکتر زلفی - دکتر پوراکرمی 23/07/96 دکتر امامی
دکتر کمالی
زنان و آندرولوژی 21
1-Adjuvant Sunitinib for High-risk Renal Cell Carcinoma After Nephrectomy: Subgroup Analyses and Updated Overall Survival Results
2-High Grade Blunt Renal Trauma: Predictors of Surgery and Long-Term Outcomes of Conservative Management. A Prospective Single Center Study
دکتر خالقی مهر
 
 
 
 
 دکتر باغی
30/07/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 22
1-Management of Urethral Strictures After Hypospadias Repair
2-Early vs. late-presenting urethroplasty complications after hypospadias repair: A retrospective analysis of patient follow-up
 
دکتر ممتازان
 
دکتر طاهر
07/08/96 دکتر شادپور
دکتر سلیمی
اطفال 26
1-Diagnostic Accuracy of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging to Identify Clear Cell Renal Cell Carcinoma in cT1a Renal Masses
2- Radiation Induced Cystitis and Proctitis - Prediction, Assessment and Management
دکتر یوسف زاده
 
دکتر صالحی
14/08/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 27
1-Sacral neuromodulation for detrusor hyperactivity with impaired contractility
2-The relationship between depression and overactive bladder/urinary incontinence symptoms in the clinical OAB population
دکتر نبی زاده
 
دکتر پوراکرمی
21/08/96 دکتر امامی
دکتر کمالی
زنان و آندرولوژی 28
1-Long-Term Outcome of Low Scrotal Approach Orchiopexy without Ligation of the Processus Vaginalis
2-Prediction of Clinical Outcomes in Prenatal Hydronephrosis: Importance of Gravity Assisted Drainage
دکتر واحدی
 
دکتر باغی
05/09/96 دکتر شادپور
دکتر سلیمی
اطفال 29
1-A prospective randomized comparison among SWL, PCNL and RIRS for lower calyceal stones less than 2 cm: a multicenter experience
2-Retrograde Endourological Management of Upper Urinary Tract Abnormalities in Patients with Ileal Conduit Urinary Diversion: A Dual-Center Experience
دکتر زلفی
 
دکتر طاهر
12/09/96 دکتراعتمادیان
دکتر شادپور
دکتر مقصودی
دکتر مهرآوران
اندویورولوژی 30
1-Histopathologic analysis of tumor bed and peritumoral pseudocapsule after in vitro tumor enucleation on radical nephrectomy specimen for clinical T1b renal cell carcinoma
2- MRI and Prostate Cancer
دکتر صالحی
 
 
دکتر صدری
19/09/96 دکتر زرگر
دکتر شاهرخ
دکتر نیری
آنکولوژی 31
1-Cost-Effectiveness Analysis of Anticholinergics vs. Botox for Urgency Urinary Incontinence: Results from the ABC Randomized Trial
2- Benefits and Harms of Treatment of Asymptomatic Bacteriuria: A Systematic Review and Meta-analysis by the European Association of Urology Urological Infection Guidelines Panel
دکتر یوسف زاده
 
دکتر پوراکرمی
26/09/96 دکتر امامی
دکتر کمالی
زنان و آندرولوژی 32
1- Independent Predictors of Stricture Recurrence Following Urethroplasty for Isolated Bulbar Urethral Strictures
2- Ureterocalicostomy for Reconstruction of Complicated
Ureteropelvic Junction Obstruction in Adults: Long-Term
Outcome and Factors Predicting Failure in a Contemporary
Cohort
دکتر واحدی
 
دکتر باغی
03/10/96 دکتر سلیمانی
دکتر شاهرخ
دکتر کمالی
پیوند 33
34
35
36
 
موضوع دستیار  ارائه دهنده تاریخ اتند ردیف
1. Incisional Infections after Renal Transplant
2. Should Asymptomatic Bacteriuria Be Systematically Treated in Kidney Transplant Recipients?
دکتر نیکبخت-دکتر یوسف زاده 12/10/95 پیوند 37
خطاهای دارویی 18/10/95 آموزش- فارماکولوژی
1.Lymph Node Dissection in Patients with Prostate Cancer
2. MRI in prostate cancer
دکتر صدری-دکتر زلفی 19/10/95 آنکو 38
1. Retrograde Intrarenal Surgery Versus Percutaneous Nephrolithotomy Versus Extracorporeal Shockwave Lithotripsy for Treatment of Lower Pole Renal Stones
2. The Effect of Antiplatelet Agents on Bleeding-Related Complications After Ureteroscopy
دکتر نبی زاده-دکتر واحدی 26/10/95 اندو 39
1. Repair of hypospadias in prepubertal boys
2.Hypospadias urethroplasty complications
دکتر فرهادی-دکتر یوسف زاده 03/11/95 اطفال 40
1. Rectourethral Fistulas Secondary to Prostate Cancer Treatment
2. Thromboembolic Events in Patients with Muscle Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder
 
دکتر صدری-دکتر صالحی 10/11/95 آنکولوژی 41
Oral therapy for Peyronie’s disease, does it work? دکتر ممتازان-دکتر واحدی 17/11/95 پیوند 42
1. stress urinary incontinence in females with initial cure
2. Recurrent Urinary Tract Infections
دکتر نیکبخت-دکتر یوسف زاده 24/11/95 انکو 43
1. Conservative management of staghorn calculi
2. inflammatory response syndrome following PCNL
دکتر ممتازان دکتر طاهر 01/12/95 اندو 44
1. Predicting Risk of Chronic Kidney Disease in Infants and Young Children at Diagnosis of Posterior Urethral Valves
2. To ‘Pex or Not to ‘Pex: What to Do for the Contralateral Testis When a Nubbin Is Discovered
دکتر یوسف زاده-دکتر پوراکرمی 08/12/95 اطفال 45
1. The Effect of Time to Castration Resistance on Outcomes With Abiraterone and Enzalutamide in Metastatic Prostate Cancer
2. Incidence, Characteristics and Implications of Thromboembolic Events in Patients with Muscle Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder Undergoing Neoadjuvant Chemotherapy
 
دکتر نبی زاده-دکتر باغی 15/12/95 آنکولوژی 46
 
 
 

دفعات مشاهده: 5691 بار   |   دفعات چاپ: 760 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر