دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان

کنترل عفونت

 | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 

سوپروایزر کنترل عفونت:  عزیزه آسیابانی

تلفن تماس :                ۸۱۱۶۲۹۵

این واحد در طبقه اول مجاور بخش امید قرار دارد. از نظر سازمانی این واحد زیر مجموعه دفتر پرستاری می باشد و هر روزه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴ انجام وظیفه می نماید. در شیفت های عصر و شب در ارتباط با بیماریهای واگیر و انجام هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت تحت پوشش و یا مواجهه شغلی با ترشحات بیمار وneedle stickگزارش به سوپروایزر وقت داده می شود و همچنین گزارش به صورت تلفنی توسط سوپروایزر وقت و به سوپروایزر کنترل  عفونت داده می شود تا در صورت نیاز اقدامات اولیه و هماهنگی های لازم صورت گیرد.

از جمله مهمترین وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • پایش و ارزیابی عفونت در بخشهای ویژه، جنرال، اتاقهای عمل و اورژانسها با استفاده از کشت‌برداری دوره‌ای
 • کنترل دوره‌ای واحد CSR بیمارستان و کشت از وسائل استریل شده جهت تعیین درجه استریلیتی
 • کنترل روشهای مراقبتهای بالینی بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب‌پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی 
 • نظارت وکنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی
 • کنترل ونظارت بروجود امکانات وشرایط آموزشی واحدها
 • کنترل ونظارت برآموزش های انجام شده
 • پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش مربوطه در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 • نظارت و ارزشیابی ازاجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت درکلیه واحدهای بیمارستانی وگزارش نتایج به کمیته مزبور
 • نظارت وکمک درایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود
 • بازدید روزانه ازبخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی وپیگیری موارد گذشته ازطریق نتایج آزمایشات وعلائم بالینی وثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
 • ارائه پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت تهیه تجهیزات ورسانه های آموزشی مربوطه
 • شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی وانجام پژوهش، تدوین اهداف وفعالیتهای برنامه کنترل عفونت ،شناسائی موارد مستعد عفونت واقدام برای پیشگیری وکنترل آن تهیه گزارش از بازدیدها وارائه به مافوق، تهیه وتنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود کنترل عفونت وعملکرد واحدهای ذیربط،تهیه وتنظیم ابزارمناسب جهت ارزیابی ،ثبت وگزارش کلیه فعالیت های مربوطه وارائه نتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری،گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی کنترل عفونت


دفعات مشاهده: 7064 بار   |   دفعات چاپ: 638 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بخش های کلینیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/27 | 

دفعات مشاهده: 7917 بار   |   دفعات چاپ: 432 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر