دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان

سیاست های آموزشی بیماران و همراهان سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/1/7 | 

 
 • نیازآموزشی کلیه بیماران در بدو بستری براساس (نوع فعالیت تخصصی بخش ، سطوح دانش گیرندگان خدمت ، ومراقبت های پرستاری مردنیاز تدوین شده دربخش هی مختلف براساس بیماری های شایع هربخش که توسط کارگروه آموزش بیمارشناسایی والویت بندی شده است،) توسط پرستار تعیین و در فرم اولویت نیازآموزشی ثبت می نماید.
 • کلیه بیماران در بدو ورود توسط پرستار پذیرش کننده آموزش های بدو ورود را که شامل مقررات بخش ،منشورحقوق بیمار،انجام فرائض دینی ،کاربا تجهیزات مرتبط مثل کنترل تخت ،نرس کال و بهداشت فردی وتفکیک زباله وبهداشت بخش رادریافت نموده ودرفرم مربوطه ثبت می شود..
 • آموزش های خودمراقبتی بیماران براساس فرم اولویت بندی نیاز درطول بستری توسط پرستارپی گیری ودر فرم آموزش بیمار ثبت می گردد.
 • کلیه بیماران درطی بستری آموزش های مرتبط باشیوه درمان ومراقبت رااز پرستارشیفت،پرستارمسئول آموزش سلامت وپزشک معالج دریافت نموده ودر فرم آموزش بیمار ثبت می شود.
 • کلیه بیماران /همراهان هنگام ترخیص آموزش های مرتبط خودمراقبتی رادریافت نموده ودرفرم مربوطه ثبت می شود.
 • پرستاران از شیوه های آموزشی مختلف(آموزش گروهی، چهره به چهره و...) جهت ارائه آموزش به بیماران استفاده نموده ودر فرم مربوطه ثبت می نمایند.
 • پرستاران از ابزارهای آموزشی مختلف(پمفلت،تصاویر رنگی ،فیلم و..) جهت ارائه آموزش به بیماران استفاده نموده ودر فرم آموزش به بیمارثبت می نمایند.
 • فرایند اموزش به بیماران و همراهان در واحدها توسط رابط آموزش سلامت هر بخش پیگیری و کنترل می شود .
 • هربخش دارای کارگروه  آموزش سلامت می باشد.(شامل سرپرستار،رابط اموزش سلامت ،رئیس بخش وسوپروایزرآموزشی)،که راهبردهای آموزش به بیماران وهمراهان راپی گیری می نمایند.
 • پرستار مسئول آموزش بیمار باانتخاب حداقل ۳۰ مورد بیماربستری بصورت تصادفی، نتایج ارزیابی اثر بخشی آموزش به بیماروالویت های بهبود را هر ۳ماه به دفتر پرستاری ارسال می نماید.( طبق فرمت طراحی شده توسط دفتر پرستاری که شامل چهار بخش آموزش بدو ورود،آموزش حین بستری،آموزش حین ترخیص ورضایتمندی ازآموزش می باشد.)
 • پرستار مسئول اموزش بیمار ویا سرپرستاربخش ، اولویت های بهبود حاصل از ارزیابی اثربخشی آموزش بیمار رادرجلسه درون بخشی به اطلاع کارکنان بخش می رسانند.
 • آموزش بیماران دیابتی به طور جداگانه طبق برنامه ریزی جهت مسئولین آموزش سلامت بخش ها که به سرپرستاران ابلاغ شده است،پی گیری می گردد..
 • هنگام ترخیص بیماران ، آموزشهای پیگیری شده ، در فرم ۲ برگه آموزش حین ترخیص توسط پزشک و پرستار ثبت و توسط بیمار و همراه تاییدیه گرفته شده ، یک برگ در پرونده و یک برگ به بیمار ارائه می شود و همچنان نتایج در ستون اثر بخشی فرم فرایند پرستاری بیمار به هنگام ترخیص ثبت می گردد .
 • میانگین درصد اثر بخشی آموزش بیمار به عنوان یک شاخص کیفی در BSC هر بخش ثبت و پایش می شود.    ( در وجه ذینفعان )
 • کلیه کارکنان بخش موظف به ارائه مراقبت آموزش بیماران به عنوان مراقبت مستقیم در کلیه شیفت ها            می باشند .
 • طبق تشخیص پرستارآموزش بیمار تعدادی از بیماران ترخیصی براساس معیارهای تعیین شده درکمیته آموزش سلامت :
 • بیماران سالمند 
 • بیماران زیر۱۲سال 
 • بیماران که با تعبیه وسیله خاصی مثل سندفولی، درن،مش،استنت ،کاتتر شریانی ترخیص می شوند.  
 • بیمارانی که غیر از تشخیص اصلی بستری بیماریهای زمینه ای دیگر ی دارند باتماس تلفنی براساس چک لیست آموزش حین ترخیص درسه نوبت پس از ترخیص به فاصله هفت روز مورد ارزیابی اثربخشی آموزش خودمراقبتی قرار می گیرد.
 • نتایج کلی اثربخشی آموزش خودمراقبتی بیماران بستری وسرپایی ،دربخش مربوطه ودردفترپرستاری موجود می باشد.
 • همراهان بیماران ومراجعین اموز شهای خودمراقبتی وپیشگیرانه رادرلابی بیمارستان طبق برنامه سالانه طراحی شده دریافت می نمایند.
 • شاخص های عملکردی آموزش به بیماران وهمراهان شامل ارزیابیاثربخشی آموزش براساس چک لیست موجود، اثربخشی آموزش به بیماران دیابتی ودرصدپی گیری بیماران پس از ترخیص به بیماران ترخیصی (درسال ۹۵: ۰.۰۳ % بوده وتارگت سال ۹۶ : ۰.۰۵% می باشد.) واثربخشی پی گیری پس از ترخیص بامتد تله نرسینگ، می باشد.

خودارزیابی پیشگیری از سرطان پستان
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 20198 بار   |   دفعات چاپ: 1487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر